Hướng dẫn tùy chỉnh ngày giờ trong comments genesis

Genesis 2.4 cho phép bạn tùy chỉnh dữ liệu meta trong comments và ngay ở dòng 317 – 333 trong tệp genesis/lib/structure/comments.php đó là:

uplevo somepost 2 2 1
Hướng dẫn tùy chỉnh ngày giờ trong comments genesis

$comment_date = apply_filters( 'genesis_show_comment_date', true, get_post_type() );

if ( $comment_date ) {
 printf( '<p %s>', genesis_attr( 'comment-meta' ) );
 printf( '<time %s>', genesis_attr( 'comment-time' ) );
 printf( '<a href="%s" %s>', esc_url( get_comment_link( $comment->comment_ID ) ), genesis_attr( 'comment-time-link' ) );
 echo esc_html( get_comment_date() ) . ' ' . __( 'at', 'genesis' ) . ' ' . esc_html( get_comment_time() );
 echo '</a></time></p>';
}

Vì vậy, nếu $ comment_date được thiết lập là true, thời gian bình luận được xuất ra và nếu nó sai sẽ không có gì xuất hiện cả. vậy, để loại bỏ thời gian từ bình luận, bạn có thể sử dụng WordPress __return_false chức năng và đặt dòng sau trong tập tin functions.php của bạn.

Bước 1: Xóa thời gian trong comments genesis

// Remove the date and time on comments in Genesis child themes
add_filter( 'genesis_show_comment_date', '__return_false' );

Và đây là kết quả:
bDG2f7W
4N2S38z

Liên kết chỉnh sửa đang hiển thị vì tôi đang đăng nhập khi chụp các ảnh màn hình này.

Tuy nhiên tôi chưa hài lòng về kết quả này, bởi vì muốn giữ lại ngày và tháng và để làm vậy, tôi sử dụng bộ lọc genesis_comment_list_args để sử dụng tùy chỉnh của riêng cho mình. và sử dụng hàm genesis_html5_comment_callback.

Bước 2: Xóa giờ để lại ngày trong comments

add_filter( 'genesis_show_comment_date', 'jmw_show_comment_date_with_link' );
/**
 * Show Comment Date with link but without the time
 */
function jmw_show_comment_date_with_link( $comment_date ) {

printf('<p %s><time %s><a href="%s" %s>%s</a></time></p>',
 genesis_attr( 'comment-meta' ),
 genesis_attr( 'comment-time' ),
 esc_url( get_comment_link( get_comment_ID() ) ),
 genesis_attr( 'comment-time-link' ),
 esc_html( get_comment_date() )
 );

// Return false so that the parent function doesn't output the comment date, time and link
 return false;
}

Và kết quả bạn sẽ nhận được:
5ejHPG5

Xóa link liên kết trong comments genesis

Và cuối cùng là xóa liên kết khỏi thời gian trong bình luận. Dưới đây là toàn bộ mã sao chép toàn bộ dán vào functions.php.

add_filter( 'genesis_show_comment_date', 'jmw_show_comment_date_only' );
function jmw_show_comment_date_only( $comment_date ) {

printf('<p %s><time %s>%s</time></p>',
 genesis_attr( 'comment-meta' ),
 genesis_attr( 'comment-time' ),
 esc_html( get_comment_date() )
 );

// Return false so that the parent function doesn't output the comment date, time and link
 return false;
}

Kết quả cuối cùng nhận được.
NwQozYR

Và đó là tất cả những việc chúng ta làm để tùy chỉnh thời gian trong comments genesis, hy vọng bài viết này sẽ hữu ích cho bạn! cuối cùng hãy cho tôi biết mọi thắc mắc của bạn bên dưới khung comments 🙂

Thông tin liên hệ

  • 1

   Step 1

  • 2

   Step 2

  • 3

   Step 3

  1/3

  Step 1

  This will close in 0 seconds

  <div class="content-form-widget">
  <p style="color: #003DA5;">Nhận Báo Giá</p>
  <p style="font-size: 87.5%">InDMP sẽ trả lời mail của bạn trong thời gian sớm nhất</p>
  </div>

   This will close in 20 seconds