Hướng dẫn thêm chữ NEW vào bài viết mới genesis

Trong hướng dẫn này, tôi chỉ ra cách thêm nhãn [NEW] vào trước tiêu đề cho các bài đăng trong tất cả các chế độ xem khác nhau như lưu trữ và trình đơn cũng như tiện ích bài viết mới trên Genesis framework.

Đối với bạn nào có nhiều bài đăng thì sử dụng bài hướng dẫn này sẽ giúp những bài viết mới nổi bật hơn, với một khoảng thời gian nhất định đã được lập trình sẵn, bài viết được hướng dẫn trên theme genesis sample bạn có thể tùy biến ở bất cứ child theme nào.

Lưu ý: đây là bài viết mình đã định sẵn một khoảng thời gian 90 ngày để nó hiển thị chữ <NEW> đổi số ngày này tương ứng trong file functions.php.


Xem thêm một số bài viết của tôi tại chuyên mục genesis framework.


Chúng ta sẽ sử dụng genesis_post_title_output bộ lọc móc và Custom Genesis Plugin Widget plugin nổi bật.

Lưu ý: Ảnh chụp màn hình ở trên đã được chụp khi được số thời gian lập trình sẵn là 90 ngày hiển thị trong quá trình thử nghiệm trong mã bên dưới.

Bước 1: Thêm đoạn mã sau vào cuối file functions.php trong thư mục child theme.

/**
 * Function to check if a post is older than certain days
 *
 * @param integer $days Number of days.
 * @return True if post is older than the supplied number of days, otherwise false
 * @link http://wpengineer.com/1913/if-post-is-older-than/
 */
function is_old_post( $days = 5 ) {
  $days = (int) $days;
  $offset = $days * 24 * 60 * 60;
  if ( get_post_time() < date( 'U' ) - $offset ) {
    return true;
  }

  return false;
}

add_filter( 'genesis_post_title_output', 'custom_post_title_output' );
/**
 * Filter Genesis Post Titles to add a [NEW] label for posts that have been published within the last 90 days.
 *
 * @param string $output Current title output markup.
 */
function custom_post_title_output( $output ) {

  // if this is a Post and is NOT older than 90 days i.e., was published in the last 90 days.
  if ( 'post' === get_post_type() && ! is_old_post( 90 ) ) {
    $output = '[NEW]' . $output;
  }

  return $output;

}

Bước 2: Cài đặt plugin Custom Genesis Featured Posts Widget.

Cài đặt và kích hoạt plugin Custom Genesis Featured Posts Widgetcustom-featured-post-widget.zip

Bước 3: Cài đặt CSS.

Thêm đoạn mã CSS này vào file style.css.

.new {
 margin-right: 8px;
 font-size: 15px;
 }

Lưu lại vậy là xong! Bạn cũng có thể thay đổi nhãn New thành một ảnh khác tùy theo sở thích của bạn!

Thông tin liên hệ

  • 1

   Step 1

  • 2

   Step 2

  • 3

   Step 3

  1/3

  Step 1

  0%

  50%

  100%

  X